Hibe Teşvik Kredi

1512 BİGG - BİREYSEL GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI (TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ POGRAMI)Program ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve girişimciler tarafından uluslararası piyasalarda rekabet edebilen, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen teknoloji tabanlı başlangıç firmalarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Destek Miktarı

 • Teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek teknogirişim sermaye desteği en fazla yüz elli bin (150.000) TL’dir. Bu tutarın proje desteği üst sınırı yüz on bin (110.000) TL ve sermaye desteği üst sınırı kırk bin (40.000) TL’dir.
 • Teknogirişim sermaye desteği üst sınırları Bilim Kurulu tarafından arttırılabilir.
 • İş planına, destek kararının alındığı yılda geçerli Bilim Kurulu kararı ile alınmış olan teknogirişim sermaye desteği üst sınırı destek süresince uygulanır.

Kimler Başvurabilir?

Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan, üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler başvurabilir. Çağrı esaslı bir program olup, başvuru kriterleri çağrıda belirlenmektedir.

İş Fikriniz Uygun mu?

Girişimci adayları BİGG programına herhangi bir iş fikriyle başvuramazlar. İş fikirlerinin belli özelliklere sahip olması gerekiyor. Bu özellikleri sınayabilmek için iş fikirleri aşağıdaki sorularla test edilebilir.

 1. İş fikriniz teknolojik bir yenilik içeriyor mu?
 2. Müşterinizi tanımladınız mı?
 3. Müşterinizin ihtiyaçlarını biliyor musunuz?
 4. Müşterinizin şu anda bu ihtiyaçları nasıl karşıladığını biliyor musunuz?
 5. Yakın çevreniz dışında önerdiğiniz ürün veya hizmeti satın almayı düşünen en az bir kişi var mı?
 6. Piyasada sizinle doğrudan rekabet edecek aktörlerin kim olduğunu biliyor musunuz?
 7. Size rekabet avantajı sağlayacak çekirdek yetkinliklerinizi biliyor musunuz?
 8. Çekirdek yetkinlikleriniz iş fikrinizi destekliyor mu?
 9. Ekibiniz hazır mı?
 10. Üç yıl içinde iş fikrinizi hayata geçirdiğinizi ve gelirinizi kendi şirketinizden kazandığınızı hayal edebiliyor musunuz?

Program Süreci ve Aşamaları

Aşama 1: Girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler verdiği, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulanması çalışmalarının yürütüldüğü aşamadır. Teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.

Aşama 2: Desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir.

TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak proje desteği ve sermaye desteği sağlanır. Teknogirişim sermaye desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması

vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları Aşama 2 dahilindedir. TEYDEB Aşama 2 süresince kuruluşun isteğine bağlı olarak rehber desteği sağlayabilir. İş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla onsekiz (18) aydır. Sunulan iş planları panel yöntemiyle değerlendirilir. Panelist aşağıdaki üç boyutun kriterlerini dikkate alarak iş planını değerlendirir:

 1. İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü
 2. İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği
 3. İş planının ticarileşme potansiyeli

Aşama 3: Kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Aşama  2’yi tamamlayan veya 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuruda bulunabilir.

Desteklenen Gider Kalemleri

 1. Personel giderleri,
 2. Seyahat giderleri,
 3. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 4. Malzeme ve sarf giderleri,
 5. Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri,

Desteklenmeyen Giderler

 1. Katma değer vergisi,
 2. Yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları hariç, kuruluş ortaklarının kuruluş/firma dışında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) veya (c) bendine tabi olması durumunda, söz konusu kuruluş ortaklarının projedeki çalışmalarına karşılığı olan personel giderleri,
 3. Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,
 4. Aamortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,
 5. Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
 6. Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,
 7. Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,
 8. Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek, servis ulaşım giderleri ve sosyal yardımlar,
 9. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kuruluş ortaklarına ait sigorta primleri,
 10. Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,
 11. Seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,
 12. Teknolojik doğrulama faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,
 13. Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
 14. İnşaat ve tesisat giderleri,
 15. CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri
 16. AGY112, AGY312 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderleri,
 17. Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı ve kırtasiye malzemeleri,
 18. Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,
 19. Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
 20. Ofis, depo, stand kira giderleri,
 21. Konaklama giderleri.