Hibe Teşvik Kredi

1514 GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI


Destek Kapsamı

Bu program kapsamında, Türkiye’de yerleşik Girişim Sermayesi Fonlarının ve Türkiye’de şubesi veya irtibat büroları bulunan yurt dışındaki Girişim Sermayesi Fonlarının;

Türkiye’de yerleşik teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketlerine yapacakları aşağıda belirtilen özelliklere sahip yatırımlarına hibe destek verilecektir:

 • Çekirdek sermayesi desteği: Fikir aşamasında olan bir ürün/hizmet veya yeniliğin oluşturulması amacıyla araştırma ve geliştirme, değerlendirme ve bir başlangıç konsepti geliştirmek ya da yeni bir ürün veya hizmetin oluşturulması için yapılacak yatırımlar,
 • Başlangıç Sermayesi desteği: Ürün geliştirme, prototip oluşturma veya tamamlanmış prototip sonrası üretim, satış ve ilk pazarlama faaliyetleri için ek finansman sağlamak amacıyla yapılacak yatırımlar,
 • Gelişme Aşaması Sermaye Desteği: Büyüme ve pazarlama için ek finansman sağlamak amacıyla yapılan yatırımlar.

Çağrıda, fondan girişim şirketlerinin hangi aşamalarına (çekirdek, başlangıç ve gelişme) yatırım yapılabileceği belirtilir.

Program kapsamında, Girişim Sermayesi Fonlarının fon büyüklüğünün %20 ’sine varan oranda hibe desteği verilecektir.

TÜBİTAK’ın desteklenen her bir fona aktaracağı asgari ve azami hibe destek tutarı çağrıda belirtilir.

 

 

Kimler Başvurabilir?

Programa, Girişim Sermayesi Fonu kurmuş veya kurmayı taahhüt eden Fon Yöneticileri; ve Aday Fon Yöneticileri başvuru yapabilir.

Fon Yöneticileri ve Aday Fon Yöneticileri aşağıda tanımlanmıştır:

 • Girişim Sermayesi Fon faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de bünyesinde yer aldığı, faaliyet konusu ve yapısı Girişim Sermayesi Fonlarının kurulması ve yönetimi olan sermaye şirketleri (Fon Yöneticileri),
 • Girişim Sermayesi Fon faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de içerisinde yer aldığı ve çağrıya ilişkin başvurusunda 

  Girişim Sermayesi Fonu yönetecek sermaye şirketini kurmayı taahhüt eden ekip (Aday Fon Yöneticileri) veya

 • Bankacılık, finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuk, sanayi ve ticaret alanlarında tecrübeli kişilerden oluşan ve Girişim Sermayesi Fonu yönetecek sermaye şirketini kurmayı taahhüt eden ekip (Aday Fon Yöneticileri)
 •  

   

  Fonun Hukiki Yapısı

  Desteklenecek Girişim Sermayesi Fonlarının hukuki yapısı aşağıda belirtilen yapılardan birisi olmalıdır:

 • SPK mevzuatına tabi Girişim Sermayesi Fonu veya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı,
 • Türkiye’de yerleşik teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketlerine yatırım yapmak üzere yurtiçi ve yurtdışında (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından açıklanan kara liste kapsamında olan fonlar hariç) kurulmuş yatırım fonları veya tüzel kişilikler.
 • Girişim Sermayesi Fonunun temel özellikleri ve faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de yerleşik çekirdek ve başlangıç aşamasındaki finansman ihtiyacı olan teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketlerine yatırım yapması,
 • Kapalı uçlu ve değişken sermayeli yapıda olması,
 • TÜBİTAK tarafından desteklenen diğer fonların yatırım yaptığı şirkete yatırım yapmaması,
 • Eş-finansman katkısı olarak en az yüzde yetmiş dokuz (%79) oranında özel yatırımcı ve en az yüzde bir (%1) oranında fon yöneticisi katkısının sağlanması (Bu oranlar, TÜBİTAK’ın fona yaptığı hibe destek oranı esas alınarak belirlenir),
 • Fon büyüklüğünün yüzde yirmi (%20)’sinden fazlası tek bir şirkete yatırmaması,
 • Fon süresinin, en fazla oniki (12) yıl olması ve bu sürenin 5 yılının yatırım dönemi ve kalan sürenin de yatırımdan çıkış dönemi olması.