Hibe Teşvik Kredi

1601 YENİLİK GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI


1601 YENİLİK GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

Program Hedefi

Program kapsamında; Ar-Ge, yenilik ve teknolojik girişimcilik alanlarında sağlanan kamu desteklerinin daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak mekanizmaların desteklenmesi ile ulusal yenilik ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversiteleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve

sanayi odaları, oragnize sanayi bölgeleri ile ihracatçı birlikleri başvuru yapabilir. Ancak çağrı duyurusunda başvuru yapabilecek kuruluşlar kısıtlanabilir.

Destek Kapsamı ve Süresi

Destek süresi üst sınırı, süre uzatımı dahil 36 ayı geçmemek kaydıyla çağrı duyurusunda belirtilir. Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir.

Program kapsamında desteklenecek projelere geri ödemesiz (hibe) olarak

%100’e kadar destek sağlanır. Proje bütçesi üst sınırı ve destek oranı çağrı duyurusunda belirtilir.

Desteklenen Gider Kalemleri

  1. Personel giderleri
  2. Proje teşvik ikramiyesi
  3. Bursiyer giderleri
  4. Seyahat giderleri
  5. Hizmet alımları (yurt içi yurt dışı danışmanlık ve eğitim dahil),
  6. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri,
  7. Toplantı, tanıtım, organizasyon ve ödül giderleri,
  8. Yeminli mali müşavirlik ücretleri
  9. Genel giderler