Hibe Teşvik Kredi

EXIMBANK-İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisiİlgili Kuruluş:  Eximbank A.Ş.
Kredinin Amacı:
Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların ve ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Krediden Yararlanabilecek Firmalar:

Bu krediden ihracatçı,imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz Türkiye’de yerleşik firmalar yararlanabilir.

Kredi Programının Genel Koşulları:
Program kapsamında uygun bulunan, kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilmiş olan hammadde, ara malı alımı, nihai mal, nihai ürün ve 1 aylık dönem için elektrik, su, doğal gaz, personel masrafları gibi işletme sermayesi ihtiyacı finanse edilecektir.

Kredi, harcama belgeleri karşılığında işletmenin ekonomik amacına ulaşması için temel nitelikteki harcamalar, hammadde, ara malı alımı, nihai mal, nihai ürün ve 1 aylık dönem için elektrik, su, doğal gaz, personel masrafları gibi işletme sermayesi ihtiyacı için kullandırılacaktır.

Firmaların arsa, bina ve kullanılmış mal alımları finanse edilmez.

Firma Limiti:
Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma limiti azami 50.000.000,-ABD Doları olup, kredi Euro veya TL olarak da kullanılabilir.

Asli Teminatlar:
Türk Eximbank tarafından kullandırılacak krediye ilişkin geri ödeme ve ihracat taahhüt yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda oluşabilecek azami risk tutarının asgari %100’ü oranında asli teminat tesis edilir.

  • Krediye ilişkin asli teminatlar; Süresiz veya kredi süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu. Teminat mektuplarının vade sonunda uzatılması koşuluyla en az 15 ay vadeli olarak Türk Eximbank’a iletilmesi de mümkündür.
  • Devlet İç/Dış Borçlanma Senedi,
  • KGF KefaletiGeri Ödeme:
    Kredinin dönem faizleri kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten itibaren 6’ıncı ayda ödenmeye başlanacaktır. Takip eden dönemlere ilişkin faizler 6’şar aylık dönemlerde ve anapara geri ödeme tarihlerinde ilgili tarihlerdeki kredi risk bakiyeleri üzerinden tahakkuk ve tahsil edilecektir. Faiz tahsilatları ile birlikte faize ilişkin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsilatları da yapılacaktır.

Kredi anaparası, kredinin kullanıldığı tarihten itibaren;

  • 3 yıl vadeli kredilerde 12., 18., 24., 30. ve 36. aylarda 5 eşit taksit halinde
  • 4 yıl vadeli kredilerde 12., 18., 24., 30., 36., 42. ve 48. aylarda 7 eşit taksit halinde
  • 5 yıl vadeli kredilerde 12., 18., 24., 30., 36., 42., 48., 54. ve 60. aylarda 9 eşit taksit halinde ödenecektir.

İhracat Taahhüdünün Kapatılması:
İhracat taahhüdü, kredinin ilk kullandırım ile son vade tarihleri arasında fiilen gerçekleştirilecek, kredinin anapara, faiz ve varsa masraflar toplam tutarından az olmamak kaydıyla, faaliyet konusu mal ihracı ile kapatılır.