Hibe Teşvik Kredi

AR-GE VE PATENT SONRASI YATIRIMA 300.000 TL HİBE, 500.000 TL KREDİ DESTEĞİDESTEĞİN ADI: ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

İlgili Kurum: KOSGEB

Kimler Yararlanabilir:

 • Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.

Kapsam: Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Destekler:

 • Kira Desteği: 18.000 TL
 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği: 150.000 TL
 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) : 500.000 TL
 • Personel Gideri Desteği: 150.000 TL

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

Projeler, Kurul ve projeye görüş veren öğretim elemanları tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

 • Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği
 • Projenin ar-ge/inovasyon yönü
 • Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği
 • Projenin sağlayacağı katma değer
 • Proje bütçesi, iş zaman/destek kullanım planı vb.
 • OECD tarafından hazırlanan Oslo ve Frascati Kılavuzları

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ:

İşletme/Girişimci tarafından yapılan proje başvurusu sorumlu personel tarafından işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısı, KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden incelenerek ön değerlendirme formu hazırlanır.

Ön değerlendirmesinde eksiklik tespit edilen başvurular için düzeltme istenir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra başvurular Kurul toplantı gündemine alınarak Kurula sevk edilir.

Ön değerlendirmesi olumlu bulunan başvurular Kurul toplantı gündemine alınarak Kurula sevk edilir.

Kurul başvuruyu “Kriterler” bölümünden belirtilen ilkeler doğrultusunda Endüstriyel Uygulama Kurul Proje Değerlendirme Formu ile değerlendirir. Projenin kabul edilebilmesi için 100 (yüz) puan üzerinden yapılan değerlendirmede; projeye en az 3 (üç) Kurul üyesi tarafından 60 (altmış) ve üzeri puan verilmiş olması ve ayrıca verilen puanların ortalamasının da 60 (altmış) ve üzeri olması gerekir. 60 (altmış) ve üzeri puan alamayan projeler reddedilir.

Kurul gerekli görmesi halinde Üniversite öğretim elemanından görüş talep edebilir.